Tin tức nổi bật
Đại hội  đồng cổ đông thường niên năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đăng lúc 15:42:00 ngày 03/10/2023

Mộ số thông tin chính của Đại hội

I. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

1. Trần Quang Thịnh           - Chủ tịch HĐQT

2. Nguyễn Thành Lâm         - Thành viên HĐQT

3. Phùng Văn Phát               - Thành viên HĐQT

4. Đỗ Công Đạt                    - Thành viên HĐQT

5. Lê Thúy An                      - Thánh viên HĐQT

II. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

1. Mạc Mạnh Hùng               - Trưởng ban

2. Phạm Văn Tài                    - Thành viên

3. Mai Hồng Quân                 - Thành viên

 

Đối tác