Kè chống sạt lở khu vực Mũi Rãnh huyện An Biên


Các công trình xây dựng khác