Tin tức nổi bật

Quá trình phát triển

1. Lịch sử thành lập công ty

               Công ty Cổ phần cầu đường 10 được chuyển đổi từ Công ty cầu đường 10 (đơn vị thành viên của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I – Bộ giao thông vận tải)

               Công ty Cầu đường 10 trước đây được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa  Xí nghiệp đường 132 và Xí nghiệp Cầu đường 18 theo quyết định thành lập công ty : số 322 QĐ/TCCB-LĐ do Bộ giao thông vận tải cấp ngày 04-03-1993.

               Nay công ty đã được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Cầu đường 10 - Cienco1 theo quyết định chuyển đổi số: 435/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 2 năm 2006 do Bộ giao thông vận tải phê duyệt. Quyết định số 889/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 04 năm 2007 về việc điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ do Bộ giao thông vận tải phê duyệt.

      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12 tháng 07 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 13 tháng 01 năm 2010, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 18 tháng 01 năm 2014, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 29 tháng 05 năm 2014.

 


Các giới thiệu khác